Условия за ползване

Общи условия

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страница на онлайн галерията 1001kartini.com наричан накратко „Уебсайт”, "Картини" са предлаганите чрез Уебсайта репродукции, които се доставят чрез куриер, директно до Потребителя на посочения от него адрес. "Поръчка" е индивидуалната заявка изработка и доставка на Картина/Картини."Услуги" са всички действия, осъществявани от 1001kartini.com и доставянето на Картини от 1001kartini.com. 

Заявки

Потребителят гарантира, че информацията, която попълва в регистрационната форма е истинска, пълна и актуална. Съгласие с Общите условия – чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с условията на ползваната от мен услуга" и натискане на виртуалния бутон "Потвърждавам поръчката", Потребителят декларира, че е запознат с настоящите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Приемане на заявка и предаване на картини

Ако поради определени причини Уебсайтът не може да изпълни заявката за поръчка на Потребителя, 1001kartini.com се задължава да уведоми за това Потребителя в рамките на 3 дни от получаването на заявката. Картината се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Уебсайтът се освобождава от задължението си за доставка.

Условия на поръчка

Детайлите съдържат основна информация за предлаганата Картина, съобразно вида й, размера й и са допълнени с кратка документация и снимков материал. При поръчката Потребителят задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с Потребителя в срока за доставка. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна. Потребителят приема, че комуникацията по електронен път, SMS или e-mail удовлетворява неговите изисквания и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

Условия на доставка

Поръчаните Картини се доставят на посочения от Потребителя адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на пратката. Ако потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на пратката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Уебсайтът се освобождава от задължението си да достави заявената поръчка.

Изработка на картина

Всички Картини в Уебсайта се изработват съгласно изискванията на Потребителя и по негова индивидуална поръчка като са съобразени с неговите изисквания за размер. Потребител, поръчал Картина от Уебсайта 1001kartini.com, има право да откаже получаването на поръчана от него Картина, когато тя му е доставена в посочените в настоящите условия случаи: Ако доставената Картина явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на Картината - т.е. не отговаря на очакваните критерии; Ако при транспортирането Картината е повредена, в който случай се съставя протокол в присъствието на куриера-доставчик; Рекламации се извършват само в момента на доставката.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава Картини от Уебсайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявени Картина/Картини и на заявения адрес за доставка.

Права и задължения на Уебсайта

1001kartini.com след получаване на плащането се задължава: да достави в уговорения срок заявената поръчка; да проверява за техническа изправност всяка поръчка преди да бъде изпратена. 1001kartini.com полага грижа информацията в онлайн галерията да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. 1001kartini.com има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на 1001kartini.com, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. 1001kartini.com не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез 1001kartini.com.

Ограничение на отговорността

1001kartini.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт. Това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо 1001kartini.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този сайт, или материали от него от страна на Потребителя доведе до възникването на повреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди. 1001kartini.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите.

Конфиденциалност на информация от потребителите

Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до 1001kartini.com с цел получаването на Картини или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Уебсайтът не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Уебсайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права.  1001kartini.com не продава и не отдава под наем или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
 Данните ще бъдат използвани за обслужване на Потребителя – приемане и изпълнение на поръчки. Данните, които се изискват в процеса на покупка от Уебсайта, са необходими само за целите на извършване на доставката. 

 Промени

1001kartini.com си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.
 Промените в общите условия не засягат отношенията между потребителя и 1001kartini.com, възникнали във връзка с валидно заявена преди съобщението поръчка. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, 1001kartini.com има правото да откаже изпълнението на поръчка и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.